Oui
76% (44 votes)
Non
12% (7 votes)
Je ne sais pas
12% (7 votes)
Total votes: 58